• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Trung tâm Quản ký Đường thủy được giao quản lý hệ thống báo hiệu giao thông, kè bờ trên các tuyến đường thủy nội địa – Năm 2021

Danh mục: Tin quản lý hạ tầng 00:00 - 19/03/2021 Đã xem: 1838
      Ngày 18/02/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 131/QĐ-SGTVT về việc phân cấp quản lý hệ thống báo hiệu giao thông, kè bờ trên các tuyến đường thủy nội địa – Năm 2021, cụ thể:
- Phân cấp quản lý quản lý hệ thống báo hiệu giao thông, kè bờ trên các tuyến đường thủy nội địa - Năm 2021 (theo danh mục đính kèm) cho Trung tâm Quản lý Đường thủy quản lý.
- Trách nhiệm của Trung tâm Quản lý đường thủy và các chủ đầu tư xây dựng công trình giao thông trong quá trình thực hiện.
(Nội dung chi tiết xem Quyết định số 131/QĐ-SGTVT ngày 18/02/2021 của Sở Giao thông vận tải và đính kèm một số hình ảnh các báo hiệu, kè được phân cấp quản lý)
Hình kè bờ phải cầu Mương Chuối

Hình phao chỉ vị trí giới hạn bờ trái luồng tàu chạy

Hình Bảng báo hiệu cây số đường thủy nội địa trên tuyến Rạch Dơi – Sông Kinh

https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/Pham Hue/quyet-dinh-131-q%C4%90-sgtvt.pdf