• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tich Hồ Chí Minh