• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Giới thiệu

Lãnh đạo

00:00 - 02/04/2020 Đã xem: 98

Đăng kiem các bến Buýt sông

00:00 - 22/06/2020 Đã xem: 89

Lãnh đạo

00:00 - 28/02/2020 Đã xem: 248

Chức năng nhiệm vụ

00:00 - 28/02/2020 Đã xem: 193

Cơ cấu tổ chức

00:00 - 28/02/2020 Đã xem: 246