• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Chức năng nhiệm vụ

Danh mục: Giới thiệu 00:00 - 28/02/2020 Đã xem: 3384
1. Chức năng:
Trung tâm Quản lý Đường thủy là đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải, giúp Sở Giao thông vận tải tổ chức quản lý, bảo trì, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy trên địa bàn thành phố; thực hiện chức năng kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa theo phân cấp; tham mưu thực hiện đăng ký, xóa đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.
2.  Nhiệm vụ
2.1. Tham gia xây dựng trình cấp có thẩm quyền:
a) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức-đơn giá kinh tế kỹ thuật, cơ chế chính sách, quy định về quản lý đường thủy;
b) Quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; các chương trình, dự án, đề án về đường thủy trong phạm vi quản lý.
2.2. Về quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy:
a) Trực tiếp quản lý tài sản thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố gồm: đường thủy nội địa; hành lang bảo vệ luồng; cảng, bến thủy nội địa; khu neo đậu ngoài cảng; kè, đập giao thông, báo hiệu đường thủy nội địa và các công trình phụ trợ khác;
b) Tổ chức quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy theo khối lượng và kế hoạch vốn được giao hàng năm; nạo vét duy tu các tuyến đường thủy, hàng hải trên địa bàn do Trung ương quản lý khi được phân cấp hoặc ủy quyền. Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn khi được cấp thẩm quyền giao theo quy định;
c) Tổ chức đo đạc, khảo sát hiện trạng lòng sông, kênh, rạch nhằm tham mưu cho Sở Giao thông vận tải trong công tác tiếp nhận, công bố luồng và kết cấu hạ tầng đường thủy; đồng thời phát hiện kịp thời các vị trí gây mất an toàn giao thông và nguy cơ sạt lở để cảnh báo và đề xuất biện pháp khắc phục;
d) Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan quản lý mép bờ cao; kiểm tra, phát hiện và đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép trên mặt nước, hành lang bảo vệ bờ các tuyến đường thủy;
e) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan trong thực hiện quy định về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy; xác định tính chất, mức độ thiệt hại đối với công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy bị xâm hại để báo cáo cơ quan chức năng yêu cầu chủ thể có liên quan bồi thường, khắc phục theo quy định pháp luật;
g) Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy trên các tuyến đường thủy do Trung ương quản lý khi được phân cấp hoặc ủy quyền;
h) Tham mưu lập đề án khai thác, đề xuất hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy theo quy định;
k) Tổng hợp, thống kê, cập nhật và báo cáo theo định kỳ tình trạng các công trình liên quan đến kết cấu hạ tầng đường thủy; lập cơ sở dữ liệu và quản lý hồ sơ tài liệu, cập nhật thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy và báo cáo theo quy định.
2.3. Về quản lý hoạt động vận tải đường thủy:
 a) Tham gia xây dựng và đề xuất cơ quan có thẩm quyền về cơ chế, chính sách phát triển vận tải, các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường thủy;
b) Tổ chức thống kê, nghiên cứu, dự báo thị trường vận tải đường thủy, sự phát triển các luồng hàng, lưu lượng hành khách trên các tuyến vận tải đường thủy trong phạm vi thành phố và kết nối liên tỉnh;
c) Kiểm tra điều kiện an toàn, theo dõi hoạt động các bến khách ngang sông;
d) Theo dõi, thống kê, cập nhật lưu lượng phương tiện thủy lưu thông trên tuyến.
2.4. Về quản lý phương tiện đường thủy:
a) Kiểm tra, giám sát kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa theo phân cấp trong đóng mới, hoán cải, sửa chữa và trong khai thác;
b) Giám định trạng thái kỹ thuật của phương tiện thủy nội địa, thiết bị xếp dỡ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc của chủ phương tiện;
c) Thẩm định thiết kế kỹ thuật đóng mới, hoán cải, phục hồi, thiết kế thi công, hoàn công, lập hồ sơ kỹ thuật cho phương tiện thủy và các trang thiết bị lắp đặt trên phương tiện thủy nội địa;
d) Tham mưu thực hiện đăng ký, xóa đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa theo quy định của pháp luật;
e) Tham gia giám định các sự cố, tai nạn phương tiện thủy nội địa, thiết bị xếp dỡ;e) Tổ chức thực hiện việc đào tạo, đánh giá và đề nghị bổ nhiệm Đăng kiểm viên của Trung tâm;
f) Tiếp nhận, lưu giữ, trao trả hoặc chờ xử lý các phương tiện thủy vi phạm pháp luật do các đơn vị chức năng chuyển đến.
2.5. Về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường trên các tuyến đường thủy:
a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật giao thông đường thủy;
b) Kịp thời phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm, các sự cố, tai nạn, báo cáo kịp thời cho cấp có thẩm quyền. Tổng hợp tình hình an toàn giao thông và tai nạn giao thông định kỳ hàng tháng và đột xuất báo cáo cơ quan chức năng;
c) Tổ chức các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy theo thẩm quyền và thuộc phạm vi quản lý;
d) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, thực hiện phương án phòng chống bão lụt; tổ chức khắc phục sửa chữa, ứng cứu khi bão lụt gây ra hư hỏng công trình; quản lý vật tư, phương tiện dự phòng cho công tác đảm bảo giao thông, phòng chống bão lụt khi có yêu cầu;
đ) Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn giao thông đã được cơ quan thẩm quyền chấp thuận đối với các công trình thi công trên đường thủy thuộc phạm vi quản lý;
e) Tổ chức thực hiện công tác vớt rác và thu gom chất thải rắn trên các tuyến đường thủy được giao quản lý;
f) Xây dựng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án bảo vệ môi trường trên các tuyến đường thủy.
2.6. Các nhiệm vụ khác:
a) Thực hiện dịch vụ hướng dẫn, điều tiết, thanh thải, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến giao thông đường thủy; chống va trôi trên sông, kênh, rạch; dịch vụ sản xuất, lắp đặt và bảo trì công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy không do Trung tâm làm Chủ đầu tư; thực hiện hoat động dịch vụ lưu giữ phương tiện thủy cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;
b) Hoạt động dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: Lập dự án đầu tư, đấu thầu; khảo sát, thiết kế và lập dự toán; thẩm tra thiết kế và dự toán; giám sát thi công xây dựng công trình;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao hoặc ủy quyền.
3. Quyền hạn
1Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn giao thông đã được cơ quan thẩm quyền chấp thuận đối với các công trình thi công trên đường thủy thuộc phạm vi quản lý.
2. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan kiểm tra, phát hiện và đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép trên mặt nước, hành lang bảo vệ bờ các tuyến đường thủy; kiểm tra điều kiện an toàn các bến khách ngang sông.
3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan trong thực hiện quy định về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường thủy; xác định tính chất, mức độ thiệt hại đối với công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy bị xâm hại để báo cáo cơ quan chức năng hoặc yêu cầu chủ thể có liên quan bồi thường, khắc phục theo quy định pháp luật.