• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên sông Vàm Thuật

Danh mục: Tin quản lý hạ tầng 00:00 - 18/03/2021 Đã xem: 1007
​Nhằm bảo đảm điều kiện an toàn cầu tạm kết cấu thép An Phú Đông trong thời gian thực hiện lắp đặt camera giám sát giao thông và hoàn thành điều chỉnh vị trí các phao hướng dẫn luồng khu vực cầu, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 1970/TB-SGTVT ngày 05/3/2021 về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên sông Vàm Thuật kể từ ngày 06 tháng 3 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021.
(Nội dung chi tiết xem Thông báo số 1970/TB-SGTVT ngày 05/3/2021 của Sở Giao thông vận tải đính kèm).https://trungtamquanlyduongthuy.vn/image/catalog/Pham Hue/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-1970-s%E1%BB%9F-gtvt.pdf