• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Đăng ký chứng thư số công cộng và chuyển đổi sang hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Danh mục: Đấu thầu - Quản lý dự án 00:00 - 22/09/2022 Đã xem: 985
Từ ngày 16/9/2022, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) mới sẽ vận hành chính thức theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT. Để đảm bảo hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mới hiệu quả, đề nghị các cơ quan/đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị, cụ thể:
I. Trước ngày 16/9/2022
1. Bên mời thầu, nhà thầu tiếp tục thực hiện việc đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn theo các Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, 05/2018/TT-BKHĐT, 11/2019/TT-BKHĐT và 05/2020/TT-BKHĐT.
2. Bên mời thầu, nhà thầu tiếp tục thực hiện cập nhật, xác nhận thông tin tài khoản được chuyển đổi trên hệ thống mới theo các hướng dẫn tại địa chỉ https://muasamcong.gov.vn/.
Tài khoản gồm tên và mật khẩu đăng nhập (kèm theo hướng dẫn xác nhận, cập nhật thông tin tài khoản) trên hệ thống mới của bên mời thầu, nhà thầu đã được gửi vào địa chỉ e-mail người phụ trách nghiệp vụ đấu thầu của bên mời thầu, nhà thầu từ ngày 01/7/2022. Trường hợp chưa nhận được email chuyển đổi tài khoản hoặc cần thay đổi e-mail nhận thông báo chuyển đổi tài khoản, bên mời thầu, nhà thầu liên hệ Tổng đài hỗ trợ người dùng, số điện thoại 1900.6126 để được hỗ trợ hoặc xem hướng dẫn.
3. Bên mời thầu, nhà thầu chuẩn bị chứng thư số (CTS) công cộng để đăng ký sử dụng CTS công cộng trên Hệ thống mới: Hệ thống mới sử dụng CTS công cộng do các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp. Các cơ quan/đơn vị tham gia đấu thầu trên Hệ thống mới cần trang bị CTS công cộng (còn hoạt động) và thực hiện đăng ký sử dụng chứng thư số trên Hệ thống mới để thực hiện các nghiệp vụ xác thực, ký số, bảo mật thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
4. Nhà thầu thanh toán các khoản nợ phí trên Hệ thống cũ: Nhà thầu cần phải hoàn thành nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ chi phí lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống với Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia. Từ ngày 16/9/2022, Hệ thống mới sẽ cập nhật trạng thái tài khoản tham gia Hệ thống theo trạng thái thanh toán các khoản phí theo quy định, cụ thể: Hết thời hạn thanh toán chi phí theo quy định mà nhà thầu không thanh toán chi phí thì tài khoản của nhà thầu trên Hệ thống bị chuyển sang trạng thái tạm ngừng và nhà thầu không được thực hiện các giao dịch liên quan trên Hệ thống cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán chi phí theo quy định.
Việc thanh toán trên Hệ thống cũ sẽ ngừng hoạt động từ 18h ngày 15/9/2022 và bắt đầu thanh toán trên Hệ thống mới từ 8h ngày 16/9/2022.
5. Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và hướng dẫn sử dụng về đấu thầu qua mạng trên Hệ thống
·  Các quy định pháp lý mới về đấu thầu qua mạng gồm: Thông tư 06/2021/TT-BKHĐTThông tư 08/2022/TT-BKHĐTThông tư 16/2022/TT-BKHĐT.
·  Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới tải về tại http://muasamcong.mpi.gov.vn/
II. Từ ngày 16/9/2022
1. Đối với gói thầu đã được phê duyệt áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và lập E-HSMT theo quy định của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT:
a) Trường hợp gói thầu đã đăng tải E-HSMT lên Hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo E-HSMT đã đăng tải và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng. Trong trường hợp này, việc mở thầu, đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống cũ tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn được thực hiện bằng chứng thư số chuyên dùng do Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia cấp;
b) Trường hợp gói thầu chưa lập E-HSMT hoặc đã lập, phê duyệt E-HSMT nhưng chưa đăng tải E-HSMT lên Hệ thống cũ thì phải sửa đổi, phê duyệt lại E-HSMT theo quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và thực hiện đăng tải trên Hệ thống mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn.
2. Đối với gói thầu đã được phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng:
a) Trường hợp gói thầu đã đăng tải hồ sơ mời thầu lên Hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ mời thầu đã phát hành và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng;
b) Trường hợp gói thầu chưa lập hồ sơ mời thầu hoặc đã lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu trước ngày 16/9/2022 nhưng chưa đăng tải hồ sơ mời thầu lên Hệ thống cũ thì phải sửa đổi, phê duyệt lại hồ sơ mời thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 39 của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và thực hiện đăng tải trên Hệ thống mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn.
3. Bên mời thầu, nhà thầu chưa thực hiện cập nhật, xác nhận thông tin tài khoản được chuyển đổi trên Hệ thống mới tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Mục I.
4. Bên mời thầu, nhà thầu tiếp tục nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và hướng dẫn sử dụng về đấu thầu qua mạng trên Hệ thống theo hướng dẫn tại Khoản 5 Mục I.
III. Hướng dẫn sử dụng Chứng thư số
Các đơn vị phải sử dụng CTS công cộng để xác thực thông tin đối với các nghiệp vụ lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư rên Hệ thống e-GP mới. CTS công cộng sử dụng trên Hệ thống e-GP mới khác với CTS chuyên dùng được sử dụng trên Hệ thống e-GP cũ.
Đơn vị chủ động trong việc quản lý, đăng ký CTS theo đặc thù tổ chức hoạt động của đơn vị để đảm bảo nghiệp vụ đấu thầu trên hệ thống (có thể mua CTS mới hoặc sử dụng CTS đã/đang sử dụng cho các hệ thống khác như: khai thuế điện tử, khai hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử, khai báo thống kê điện tử,…)
1. Hướng dẫn mua CTS
Nếu các đơn vị chưa có hoặc muốn mua thêm CTS công cộng để sử dụng trên Hệ thống e-GP mới, các đơn vị liên hệ nhà cung cấp CTS công cộng hiện tại của đơn vị hoặc 1 trong những nhà cung cấp CTS công cộng (Danh sách xem tại: https://neac.gov.vn/vi/ca-cong-cong/) để mua CTS.
Lưu ý: CTS dùng để sử dụng trên Hệ thống e-GP mới là CTS của tổ chức, không phải CTS cá nhân.
2. Hướng dẫn đăng ký CTS trên Hệ thống e-GP mới
- Bước 1: Đăng nhập hệ thống
- Bước 2: Chọn biểu tượng bên cạnh Mã định danh góc phải phía trên màn hình. Sau đó chọn Trang cá nhân
- Bước 3: Chọn Đăng ký chứng thư số tại cây thư mục bên trái
- Bước 4: Chọn nút Đăng ký chứng thư số
- Bước 5: Chọn chứng thư số mà đơn vị muốn đăng ký (Lưu ý: Đơn vị cần cắm USB token để hệ thống tìm thấy CTS cần đăng ký đó) và chọn Lưu
3. Lưu ý
- Đơn vị cần cài đặt Drive cho CTS trong lần đầu cắm USB Token vào máy tính
- Người dùng cần cài đặt và khởi động ứng dụng Agent khi đăng ký chứng thư số
- Một tài khoản tham gia chỉ được đăng ký 1 CTS. Trường hợp đơn vị đã đăng ký CTS trước đó và muốn cập nhật CTS, vui lòng chọn lại CTS mới được ghi nhận từ USB Token đã kết nối với máy tính. Các tài khoản tham gia và tài khoản nghiệp vụ do chính tài khoản đó tạo có thể đăng ký sử dụng chung 1 CTS bằng chức năng gán chứng thư số tại màn hình Tạo/Sửa tài khoản nghiệp vụ. Tham khảo tài liệu hướng dẫn tại Tài liệu Hướng dẫn Tạo tài khoản nghiệp vụ.
- Thay đổi CTS: Trường hợp BMT/CĐT có gói thầu chưa mở thầu nhưng cần thay đổi CTS thì những gói thầu chưa mở thầu không thể mở được bằng CTS mới. Vì vậy, BMT/CĐT phải đảm bảo tất cả các gói thầu được mở thầu thành công trước khi thay đổi CTS
Tài liệu hướng dẫn cài đặt chi tiết, đơn vị truy cập tại: https://muasamcong.mpi.gov.vn/web/guest/user-manual, mục 1 Cài đặt Chứng thư số.
“Nguồn http://muasamcong.mpi.gov.vn/”