• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Tiếp nhận đăng ký, đăng kiểm

1

GHI CHÚ:

1. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên ĐTNĐ.
2. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên ĐTNĐ.
3. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký PTTNĐ.
4. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật.
5. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.
6. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.
7. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.
8. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.
9. Thủ tục Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.
10.Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường PTTNĐ.