• EMAIL:
    ttqldt.sgtvt@tphcm.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    (028)3920 5331

Thông tin dự án

Từ ngày 16/9/2022, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) mới sẽ vận hành chính thức theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT. Để đảm bảo hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mới hiệu quả, đề nghị các cơ quan/đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị.